Taillieu.Info

More Than a Hobby..

Profiel van de Pedagoog

MyersBriggs.mbtiAndere benamingen: onderwijzer, docent, groepsleider, verteller

Engelse Benaming: Teacher, Storyteller

ENFJ

Extraverted iNtuitive Feeling Judging

Extravert Intuïtief Gevoelig Gestructureerd

Sleutelwoorden: Kennisoverdracht, Conversatie, Betrokkenheid, Democratie, Motivatie

Succesfactoren: diplomatie, enthousiasme, sociabiliteit, teamspirit, weetgierigheid, sympathie, zelfdiscipline, behulpzaamheid, inzet, openheid, actie-drang

Verbeterpunten: emotionele stabiliteit, onafhankelijkheid, wereldwijsheid, handvaardigheid, incasseringsvermogen

Complementaire Myers-Briggs Typeringen: ISTJ (Inspecteur), INTJ (Researcher)

Studies: talen, pedagogiek, geschiedenis, bestuurskunde, gezondheidswetenschappen

Werk: docent, onderwijzer, groepsleider, beleidsmedewerker

Wereldbeeld ENFJ:

ENFJ's hebben een vrij rooskleurig wereldbeeld waarin mensen welwillend zijn en zaken goed geregeld zijn. Mensen doorlopen verschillende fases in hun leven waarbij elke fase haar een specifiek leertraject vertegenwoordigd. Vooral het onderwijssysteem geeft een goed beeld van de ENFJ's kijk op de wereld. In de praktijk komt het er op neer dat de tijd tot de eerste baan voor de meeste mensen redelijk goed in banen is geleid en echt een route weergeeft waarin steeds nieuwe kennis wordt opgedaan. Tegenwoordig gaat dit beeld naarmate men ouder wordt en ziet dat dingen in de praktijk anders uitpakken geleidelijk verdwijnen. Echter, in het bedrijfsleven kan het wereldbeeld van een ENFJ in zekere mate worden gecontinueerd indien het beleid van het bedrijf dit toelaat.

Korte omschrijving type:

ENFJ ’s zijn binnen de hoofdgroep de Builders de extraverte gevoelstypes, wat duidt op omgang met mensen (sociale interactie), het aanbrengen van structuur en het toepassen van kennis (organiseren en opleiden). Geen wonder dat de rol van pedagoog in de meest brede zin van het woord het type ENFJ het beste "pakt". Kenmerkend voor een ENFJ is de drang om zijn/haar liefde voor alles wat met cultuur, geschiedenis en aanverwante disciplines te maken heeft, over te brengen op anderen. Deze aangeboren gave tot kennisoverdracht is veruit het meest te vinden in dit type. ENFJ’s zijn dankzij hun sterke charismatische uitstraling als geen ander in staat om anderen te motiveren of te overtuigen. Bovendien zullen zij het uiterste van zichzelf geven om ervoor te zorgen dat degenen met wie zij samenwerken of aan wie zij leiding geven hun potentieel zo volledig mogelijk benutten.

ENFJ's zijn warme persoonlijkheden die zich erg betrokken voelen bij anderen. In groepsverband zorgen zij ervoor dat iedereen aan bod komt. In dat opzicht zijn zij democratischer dan alle andere types. "De laatsten zullen de eersten zijn" zou heel goed de lijfspreuk van veel ENFJ's kunnen zijn daar deze het democratische karakter van de ENFJ het beste weerspiegelt. Bovendien zijn veel ENFJ's erg goed in het motiveren van mensen: de welhaast paradoxaal klinkende term "onbaatzuchtige manipulatie", kenmerkend voor de ENFJ, weerspiegelt hun vermogen om anderen te motiveren.

ENFJ's munten uit in hun presentatie: als het gaat om het houden van een voordracht, zal een ENFJ van alle typeringen het meest aangewezen type zijn. Als geen ander weten zij de toehoorders te boeien en tot denken aan te zetten. Veel ENFJ's zijn dan ook voortreffelijke vertellers: of het gaat om het voorlezen van een sprookje voor kinderen of het voorzien van commentaar van een wetenschappelijk getinte documentaire op televisie.

Qua werk past een ENFJ thuis in maatschappelijke organisaties en instituten, vooral in het onderwijs en in de voorlichting. Ook zijn zij te vinden in de hogere ambtelijke functies. Ook in de politiek is een groot aantal ENFJ's vertegenwoordigd.

 

Profiel van de Innovator

MyersBriggs.mbtiAndere benamingen: uitvinder, brononderzoeker, entrepreneur, voorspeller, boodschapper

Engelse Benaming: innovator, inventor

ENTP

Extraverted iNtuitive Thinking Perceiving

Extravert Intuïtief Rationeel Globaal

Sleutelwoorden: Originaliteit, Innovatie, Visie, Wetenschap & Technologie, Toekomst, lateraal denken

Succesfactoren: ego, initiatief, weetgierigheid, creativiteit, openheid, onafhankelijkheid, visie enthousiasme, diepgang, sympathie, gedrevenheid, resultaatgerichtheid, risicobereidheid

Verbeterpunten: teamspirit, normaliteit, grondigheid, realisme, leiderschapsacceptatie, diplomatie, voorzichtigheid, zakelijkheid

Complementaire Myers-Briggs Typeringen: ISFP (Sensualist), INFP (Vredesstichter)

Studies: bedrijfskunde, alle technische studies, psychologie

Werk: ondernemer, innovatief technoloog/ wetenschapper, pioneer, avonturier, acteur

 

Wereldbeeld ENTP:

ENTP's zien dat wereld wordt gereguleerd door een groot aantal mensen die in zijn/haar ogen niet of weinig competent zijn, m.a.w. niet door hebben hoe processen werken. Daarom zijn zij constant op zoek naar mensen die net als zij zelf een nuttige bijdrage leveren aan de wereld, de manier waarop maakt niet uit. In zekere zin lijken ENTP's wat dat betreft op ENFP's met het verschil dat ENTP's zelf de touwtjes in handen willen blijven houden, waardoor zij niet zoveel beleven als de ENFP's. De manier waarop de ENTP en de ENFP constant op zoek zijn naar soulmates is echter wel erg vergelijkbaar.

Korte omschrijving type:

ENTP’s zijn binnen de hoofdgroep de Creators de extraverte denkers, wat duidt behoefte aan leidinggeven (ET) en het zich bezighouden met universeel relevante thema’s (NP: globale visie). Geen wonder dat de rol van innovator of uitvinder in de meest brede zin van het woord het type ENTP het beste "pakt". Kenmerkend voor een ENTP is de drang om vernieuwing en verbetering aan te brengen bij bestaande processen, technieken en methoden. Deze aangeboren gave tot innovatie is het meest ontwikkeld in de ENTP. De ENTP kijkt net als de INTP net even verder dan andere types dankzij deze eigenschap die "visie" heet. De ENTP komt daar ook openlijk vooruit, de INTP houdt dit voor meer zichzelf. Juist hierdoor kunnen ENTP's soms ondiplomatiek overkomen: zij zullen hun kritiek op in hun ogen "inferieure" of "traditionele" methoden niet onder tafel schuiven. Bovendien kunnen zij dit op onverwachte momenten doen, ook in privé-situaties.

Net als ENTJ’s zijn ENTP's erg ambitieus met het verschil dat ENTP's door hun individualistische houding zich weinig aantrekken van de groep of de algemene opinie, hetgeen de ENTJ wel doet. Daarom kunnen deze twee types in beperkte mate goed met elkaar overweg: door de ENT- functie houden zij beide van een goed, diepgaand gesprek over technologie, management of zakendoen maar de wijze waarop zij tegen zaken aankijken (-P versus -J) is compleet verschillend: de ENTP bekijkt de maatschappij van een afstand, de ENTJ staat er midden in.

Een ander duidelijk kenmerk van de ENTP is dat zij zich over het algemeen niet druk maken om alledaagse oppervlakkigheden of uiterlijkheden. Daar komt bij dat een echte ENTP alles op zijn/ haar eigen, typische en originele manier doet, ook al doen de meeste mensen het op een andere manier. Deze originaliteit, uniciteit en eigenwijsheid zijn typisch en worden vergezeld met de voortreffelijkheid waarmee zij deze taak of dit spel uitvoeren. Zij willen gewoonweg de beste zijn in hun discipline en dat zijn ze ook. Een ENTP begint zich pas om kleine dingen druk te maken als hij/ zij belemmerd wordt in de manier waarop hij/ zij zijn/ haar taken uitvoert. Ze kunnen dan geïrriteerd raken om de kleinste onvolkomenheden.

Op sociaal vlak staat een ENTP wellicht open voor iedereen maar uiteindelijk is hij/ zij alleen geïnteresseerd in mensen die zich in een positieve manier onderscheiden van anderen. Het sleutelwoord met betrekking tot het leren kennen van nieuwe mensen is dan ook "interessant" of "uniek". Als de ENTP iemand gevonden heeft die aan zijn /haar randvoorwaarden voldoet kan hij/ zij zich helemaal geven voor deze persoon, die daarmee gevoelsmatig verheven wordt boven andere kennissen, vrienden en relaties. Na verloop van tijd kan deze interesse verschuiven naar een andere interessante persoon die in de tussentijd in beeld is gekomen. Deze eigenschap geldt ook maar in mindere mate voor de andere EN- types.

Ook al behoren de ENTP's tot de rationele types, van binnen zijn zij erg emotioneel. Zij hebben moeite hun emoties te tonen, ook al kennen zij weinig taboes. Alleen de INFP (vredesstichter) geeft de ENTP voldoende reden om ook te luisteren en niet bang te zijn om zich kwetsbaar op te stellen. ENTP's kunnen lange tijd constant aan het woord zijn zonder echt goed naar de ander te luisteren met een kans dat de gesprekspartner het gesprek als een monoloog ervaart. Echter, zij zijn erg ontvankelijk voor kritiek ook al lijkt het op het eerste gezicht niet: ze trekken zich oprechte en opbouwende kritiek van anderen zeer zeker aan en proberen er van te leren. De feedback van anderen is voor veel ENTP's een bron van waardevolle informatie, wellicht waardevoller dan de kennis die zij opdoen uit boeken.

Qua werk hoort de ENTP bij voorkeur thuis in een zelfstandige functie op het gebied van Wetenschap, Technologie of Management. Veel ENTP's zijn zelfstandig ondernemer, vooral in de techniek en in de IT. Aanverwante disciplines als Bedrijfskunde en Psychologie zijn tevens aantrekkelijk voor ENTP's. Ook zijn veel ENTP's actief in de Sport, andere zijn acteur of avonturier in de meest brede zin van het woord (wereldreiziger).

 

Profiel van de Mobiliser

MyersBriggs.mbtiAndere benamingen: manager, voorzitter, officier

Engelse Benaming: Mobiliser, president

ENTJ

Extraverted iNtuitive Thinking Judging

Extravert Intuïtief Rationeel Gestructureerd

Sleutelwoorden: Strategie, Plannen, Organiseren, Management, Leidinggeven

Succesfactoren: enthousiasme, overzicht, teamspirit, weetgierigheid, zelfdiscipline, inzet, energie, actie-drang, geldingsdrang, assertiviteit

Verbeterpunten: tolerantie, onafhankelijkheid, creativiteit, passie, deskundigheid, grondigheid, voorzichtigheid

Complementaire Myers-Briggs Typering: INFJ (Ethicus)

Studies: bedrijfskunde, economie, rechten, technische studies, bestuurskunde, KMA, KIM

Werk: manager, officier, politicus, organisatie adviseur, consultant, organisator, voorzitter

Wereldbeeld ENTJ:

ENTJ's hebben in tegenstelling tot de ENFJ's een minder rooskleurig wereldbeeld: zij zien de meeste mensen als veroorzakers van chaos. Het doel van de ENTJ is dan ook om structuur aan te brengen op verschillende niveaus, mensen in beweging te zetten en tegelijkertijd de verhoudingen tussen de verschillende mensen aangeven.

Korte omschrijving type:

ENTJ ’s zijn binnen de hoofdgroep de Builders de extraverte denkers, wat duidt behoefte aan leidinggeven (ET) en het aanbrengen van structuur op een hoger niveau (organiseren en managen). Geen wonder dat de rol van officier of manager in de meest brede zin van het woord het type ENTJ het beste "pakt". Kenmerkend voor een ENTJ is de drang om leiding te geven en orde te scheppen in de chaos die binnen een organisatie bestaat. De aangeboren gave tot leidinggeven is het meest ontwikkeld in de ENTJ. Verder zijn zij dankzij hun helikopterview erg besluitvaardig, zijn erg sterk in plannen en het uitzetten van strategieën maar ondervinden enige moeite met abstract denken (-NTP functie).

ENTJ’s zijn erg ambitieus en hebben de neiging hun leven naar hun werk in te richten. De innerlijke tegenstrijdigheid van de ENTJ komt naar voren als het gaat om de relatie werk en privéleven. De E functie zegt dat er zeker tijd moet zijn voor een privéleven, bijvoorbeeld uitgaan, terwijl de NTJ functie duidelijk taakgericht is, dus georiënteerd op het werk.

Vele innerlijke tegenstrijdigheden kenmerken de ENTJ. Vooral vrouwelijke ENTJ's willen graag poeslief overkomen (EN J functie), terwijl zij dat eigenlijk helemaal niet zijn. Het heeft echter als voordeel dat het ijs eerder wordt gebroken en dat later toch wordt gewerkt. Elke keer blijkt weer dat de ENTJ van alle Myers-Briggs Typeringen (tezamen met de ESTP) het best is uitgerust voor werksituaties. Hun manier van denken en gedrag komen hier gewoonweg het best toch zijn recht.

Als geboren leiders kunnen ENTJ’s goed delegeren en doelstellingen formuleren. Ook streven zij efficiency en resultaten na. Als een project niet loopt zoals verwacht was, zullen zij gemakkelijk dit project afsluiten en overgaan op een nieuw project. Op sociaal vlak echter hebben zij over het algemeen weinig geduld en weinig behoefte om hun teamleden te coachen.

Qua werk bevindt de ENTJ zich in een bevoorrechte positie: ENTJ’s zijn relatief zeldzaam (ca. 4% van de bevolking) en voor de meest verantwoordelijke management functies is van alle types de ENTJ verreweg het meest geschikte. ENTJ’s beginnen al vroeg met de opbouw van hun loopbaan door lid te zijn van verenigingen of besturen waardoor zij ervaring opdoen voor het bedrijfsleven. Vandaar dat de meeste ENTJ’s de andere types voor zijn en derhalve eerder in het management of in andere hogere functies terechtkomen dan de andere types.