Taillieu.Info

More Than a Hobby..

eID Reader

 

 Code examples that worked before on Ms Access 2010 on Windows 7 before update to eID-QuickInstaller-407-7466-signed_tcm227-258853.exe

info:

https://code.google.com/p/eid-mw/

In je VBA project moet je bij verwijzingen de "beidlibaxctrl 1.1 Type Library" aanvinken, die zul je pas vinden in je systeem na het installeren van de BEId Middelware software (35Mb) of runtime (13 of 12 Mb) en herstarten van je PC.

 http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php/598653-Belgian-identity-card-uitlezen

 Option Compare Database

Private Sub cmdEID_Click()

Dim EIDlib1 As New EIDLIBCTRLLib.EIDlib
Dim lhandle As Long
Dim RetStatus As New EIDLIBCTRLLib.RetStatus
Dim MapColPicture As New EIDLIBCTRLLib.MapCollection
Dim MapColID As New EIDLIBCTRLLib.MapCollection
Dim MapColAddress As New EIDLIBCTRLLib.MapCollection
Dim CertifCheck As New EIDLIBCTRLLib.CertifCheck

'BEID Persoons Info
Dim strName As String
Dim strFirstName1 As String
Dim strBirthPlace As String
Dim strConvertedBirthDate As String
Dim strGender As String
Dim strNationality As String
Dim strNationalNumber As String

'BEID Adres Info
Dim strStreet As String
Dim strZipCode As String
Dim strMunicipality As String

'BEID_ Kaart Info
Dim strCardNumber As String
Dim strChipNumber As String
Dim strBegValDag, strBegVal, strBegValMaand As Object
Dim strBegValJaar As String
Dim strEndValDag, strEndVal, strEndValMaand As Object
Dim strIssuingMunicipality As String
'Dim strBegVal As String
'Dim strEndVal As String

Dim strDate As String, dteConvertedDate As Date


'BEID pasfoto Info
Dim Pasfoto_Temp() As Byte
Dim strFileName As String

' Omdat het uitlezen wel even kan duren cursor even op de zandloper zetten.
' Misschien is er een mogelijkheid te zoeken om hier een progressbar in de plaats te zetten.
DoCmd.Hourglass True

Set RetStatus = EIDlib1.Init("", 0, 0, lhandle)
Set RetStatus = EIDlib1.GetID(MapColID, CertifCheck)

strName = MapColID.GetValue("Name")
strFirstName1 = MapColID.GetValue("FirstName1")
strBirthPlace = MapColID.GetValue("BirthPlace")
strBirthDate = MapColID.GetValue("BirthDate")
strConvertedBirthDate = CDate(Mid$(strBirthDate, 5, 2) & "/" & Right$(strBirthDate, 2) & "/" & Left$(strBirthDate, 4))
strGender = MapColID.GetValue("Gender")
strNationality = MapColID.GetValue("Nationality")
strNationalNumber = MapColID.GetValue("NationalNumber")

Set RetStatus = EIDlib1.GetAddress(MapColAddress, CertifCheck)

strStreet = MapColAddress.GetValue("Street")
strZipCode = MapColAddress.GetValue("ZIPCode")
strMunicipality = MapColAddress.GetValue("Municipality")

strCardNumber = MapColID.GetValue("CardNumber")
strChipNumber = MapColID.GetValue("ChipNumber")
strIssuingMunicipality = MapColID.GetValue("IssuingMunicipality")
strBegVal = MapColID.GetValue("BeginValidityDate")
strConvertedBegVal = CDate(Mid$(strBegVal, 5, 2) & "/" & Right$(strBegVal, 2) & "/" & Left$(strBegVal, 4))
strEndVal = MapColID.GetValue("EndValidityDate")
strConvertedEndVal = CDate(Mid$(strEndVal, 5, 2) & "/" & Right$(strEndVal, 2) & "/" & Left$(strEndVal, 4))

'Haal eID foto op
Set RetStatus = EIDlib1.GetPicture(MapColPicture, CertifCheck)
Pasfoto_Temp = MapColPicture.GetValue("Picture")
'Schrijf eID foto weg naar een bestand
FileName = GetPath & strNationalNumber & ".jpg"
SavePicture PictureFromRes(Pasfoto_Temp), FileName
'Laad bestand in image control
ImageFrame.Picture = FileName

Set RetStatus = EIDlib1.Exit
If Me.NewRecord Then
Me.TxtNaam = strName
Me.TxtVoornaam = strFirstName1
Me.TxtGeboorteplaats = strBirthPlace
Me.TxtGeboortedatum = strConvertedBirthDate
Me.TxtGeslacht = strGender
Me.TxtNationaliteit = strNationality
Me.TxtRijksregisterNummer = strNationalNumber
Me.TxtAdres = strStreet
Me.TxtPostcode = strZipCode
Me.TxtWoonplaats = strMunicipality
Me.TxtWoonplaats.Requery
Me.TxtKaartnummer = strCardNumber
Me.TxtChipnummer = strChipNumber
Me.TxtUitreikingsplaats = strIssuingMunicipality
Me.TxtGeldigvan = strConvertedBegVal
Me.TxtGeldigtot = strConvertedEndVal

Else ' Update record information with new info from eID
If Me.TxtRijksregisterNummer = strNationalNumber Then
Me.TxtNaam = strName
Me.TxtVoornaam = strFirstName1
Me.TxtGeboorteplaats = strBirthPlace
Me.TxtGeboortedatum = strConvertedBirthDate
Me.TxtGeslacht = strGender
Me.TxtNationaliteit = strNationality
Me.TxtAdres = strStreet
Me.TxtPostcode = strZipCode
Me.TxtWoonplaats = strMunicipality
Me.TxtWoonplaats.Requery
Me.TxtKaartnummer = strCardNumber
Me.TxtChipnummer = strChipNumber
Me.TxtUitreikingsplaats = strIssuingMunicipality
Me.TxtGeldigvan = strConvertedBegVal
Me.TxtGeldigtot = strConvertedEndVal
Else
If Me.Naam = strName And Me.Voornaam = strFirstName1 Then
Me.TxtGeboorteplaats = strBirthPlace
Me.TxtGeboortedatum = strConvertedBirthDate
Me.TxtGeslacht = strGender
Me.TxtNationaliteit = strNationality
Me.TxtRijksregisterNummer = strNationalNumber
Me.TxtAdres = strStreet
Me.TxtPostcode = strZipCode
Me.TxtWoonplaats = strMunicipality
Me.TxtWoonplaats.Requery
Me.TxtKaartnummer = strCardNumber
Me.TxtChipnummer = strChipNumber
Me.TxtUitreikingsplaats = strIssuingMunicipality
Me.TxtGeldigvan = strConvertedBegVal
Me.TxtGeldigtot = strConvertedEndVal
Else
DoCmd.Hourglass False
If strName = "" Then
MsgBox "Geen eID kaart in lezer!" & _
vbCrLf & "Plaats de eID van de bewoner in de lezer.", vbCritical, "FOUT"
Else
MsgBox "De bewoner fiche en de eID kaart komen niet overeen!" & _
vbCrLf & "Zoek de juiste fiche die bij deze kaart hoort of maak een nieuwe fiche.", vbCritical, "FOUT"
End If
End If
End If
End If
Me.TxtNationaliteit = StrConv(Me.TxtNationaliteit, vbProperCase)
DoCmd.Hourglass False
End

Exit_cmdEID_Click:
Exit Sub
End Sub

Private Sub cmdVerwijderen_Click()
On Error GoTo Err_cmdVerwijderen_Click

Dim db As Database
Dim stDocName As String
Dim stLinkCriteria As String
DoCmd.SetWarnings False
If MsgBox("Bent U zeker deze pas EId met nummer " & Me.TxtId.Value & " terug te verwijderen?", vbInformation + vbYesNo) = vbYes Then
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.RunSQL "DELETE * FROM [Tbl_Eid] WHERE([Tbl_Eid].[Id_EID] = " & Me.TxtId.Value & ")"
Me.ImageFrame.Requery
Me.Form.Requery

DoCmd.SetWarnings True
Else
DoCmd.SetWarnings True
Exit Sub
End If
MsgBox "Dit EId werd verwijderd."
DoCmd.Requery
Exit_cmdVerwijderen_Click:
Exit Sub

Err_cmdVerwijderen_Click:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_cmdVerwijderen_Click

End Sub

 
 
Sub TestEID()
'
' TestEID Macro
'
'
Dim EIDlib1 As New EIDLIBCTRLLib.EIDlib
 
Dim lhandle As Long
 
Dim RetStatus As New EIDLIBCTRLLib.RetStatus
Dim MapColPicture As New EIDLIBCTRLLib.MapCollection
Dim MapColID As New EIDLIBCTRLLib.MapCollection
Dim MapColAddress As New EIDLIBCTRLLib.MapCollection
Dim CertifCheck As New EIDLIBCTRLLib.CertifCheck
 
Dim strName As String
Dim strFirstName1 As String
Dim strBirthPlace As String
Dim strBirthDate As String
Dim strGender As String
Dim strNationality As String
Dim strNationalNumber As String
 
Dim strStreet As String
Dim strZipcode As String
Dim strMunicipality As String
 
Dim Pasfoto_Temp As Variant
 
Set RetStatus = EIDlib1.Init("", 0, 0, lhandle)
 
Set RetStatus = EIDlib1.GetID(MapColID, CertifCheck)
 
strName = MapColID.GetValue("Name")
strFirstName1 = MapColID.GetValue("FirstName1")
strBirthDate = MapColID.GetValue("BirthDate")
strBirthPlace = MapColID.GetValue("BirthPlace")
strGender = MapColID.GetValue("Gender")
strNationality = MapColID.GetValue("Nationality")
strNationalNumber = MapColID.GetValue("NationalNumber")
 
Set RetStatus = EIDlib1.GetAddress(MapColAddress, CertifCheck)
 
strStreet = MapColAddress.GetValue("Street")
strZipcode = MapColAddress.GetValue("ZIPCode")
strMunicipality = MapColAddress.GetValue("Municipality")
 
Set RetStatus = EIDlib1.GetPicture(MapColPicture, CertifCheck)
Pasfoto_Temp = MapColPicture.GetValue("Picture")
 
Set RetStatus = EIDlib1.Exit
 
MsgBox strName & ", " & strFirstName1 & vbCrLf & _
           strStreet & vbCrLf & _
           strZipcode & "    " & strMunicipality & vbCrLf,
vbOKOnly
End Sub
 
Private Sub Command1_Click(ByVal eventSender As System.Object, ByVal eventArgs As System.EventArgs) Handles Command1.Click
	' Written by Sylvain Kusters 
	' Free to use to everyone
	' If you come with better solution (quicker) please let me also profit from your code.
	' Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
	' Visit also www.filmclub.info   

  Dim lHandle As Integer

    'BEID_ Kaart Info
    Dim strCardNumber As String
    Dim strBegValDag, strBegVal, strBegValMaand As Object
    Dim strBegValJaar As String
    Dim strEndValDag, strEndVal, strEndValMaand As Object
    Dim strEndValJaar As String
    Dim strIssuingMunicipality As String
    'BEID Persoons Info
    Dim strName As String
    Dim strFirstName1 As String
    Dim strBirthPlace As String
    Dim strBirthDate As String
    Dim strGender As String
    Dim strNationality As String
    Dim strNationalNumber As String
    'BEID Adres Info
    Dim strStreet As String
    Dim strZIPCode As String
    Dim strMunicipality As String
    'BEID PICTURE
    Dim PictureFileName As String
    Dim FirstPath As String
    Dim EndPath As String
    Dim Path As String

    Dim RetStatus As EIDLIBCTRLLib.RetStatus
    Dim MapColPicture As New EIDLIBCTRLLib.MapCollection
    Dim MapColID As New EIDLIBCTRLLib.MapCollection
    Dim MapColAddress As New EIDLIBCTRLLib.MapCollection
    Dim CertifCheck As New EIDLIBCTRLLib.CertifCheck

    RetStatus = EIDlib1.Init("", 0, 0, lHandle)
    If (RetStatus.GetGeneral = 0) Then
      RetStatus = EIDlib1.GetID(MapColID, CertifCheck)
      strChipNumber = MapColID.GetValue("ChipNumber")
      strCardNumber = MapColID.GetValue("CardNumber")
      strBegVal = MapColID.GetValue("BeginValidityDate")
      strEndVal = MapColID.GetValue("EndValidityDate")
      strIssuingMunicipality = MapColID.GetValue("IssuingMunicipality")
      strName = MapColID.GetValue("Name")
      strFirstName1 = MapColID.GetValue("FirstName1")
      strBirthDate = MapColID.GetValue("BirthDate")
      strBirthPlace = MapColID.GetValue("BirthPlace")
      strGender = MapColID.GetValue("Gender")
      strNationality = MapColID.GetValue("Nationality")
      strNationalNumber = MapColID.GetValue("NationalNumber")

      'Opsplitsen begindatum

      strBegValDag = VB.Right(strBegVal, 2)
      strBegValMaand = Mid(strBegVal, 5, 2)
      strBegValJaar = VB.Left(strBegVal, 4)
      'Opsplitsen einddatum

      strEndValDag = VB.Right(strEndVal, 2)
      strEndValMaand = Mid(strEndVal, 5, 2)
      strEndValJaar = VB.Left(strEndVal, 4)
      txtbxCardNumber.Text = strCardNumber
      txtbxBeginValidityDate.Text = strBegValDag & "/" & strBegValMaand & "/" & strBegValJaar
      txtbxEndValidityDate.Text = strEndValDag & "/" & strEndValMaand & "/" & strEndValJaar
      txtbxIssuingMunicipality.Text = strIssuingMunicipality
      txtbxName.Text = strName
      txtbxFirstName1.Text = strFirstName1
      txtbxBirthDate.Text = strBirthDate
      txtbxBirthPlace.Text = strBirthPlace
      txtbxGender.Text = strGender
      txtbxNationality.Text = strNationality
      txtbxNationalNumber.Text = strNationalNumber

    End If

    RetStatus = EIDlib1.GetAddress(MapColAddress, CertifCheck)

    strStreet = MapColAddress.GetValue("Street")

    strZIPCode = MapColAddress.GetValue("ZIPCode")

    strMunicipality = MapColAddress.GetValue("Municipality")

    txtbxStreet.Text = strStreet
    txtbxZIPCode.Text = strZIPCode
    txtbxMunicipality.Text = strMunicipality
    ' Picture inladen

    FirstPath = "(unknown)_BELPIC_"
    EndPath = "_4035"
    Path = "c:\Documents and settings\gebruiker\eid-cache"
    PictureFileName = FirstPath & strChipNumber & EndPath
    RetStatus = EIDlib1.GetPicture(MapColPicture, CertifCheck)
    Picture1.Image = System.Drawing.Image.FromFile(Path & "\" & PictureFileName)

    RetStatus = EIDlib1.Exit()

  End Sub

 

 
this is the code (working) for excel:
Option Explicit

'---------------------------------------------------------------------------------------
' Procedure : TestEID
' Author : Charlizenne ... and the website with e-id info
' Date : 19/06/2010
' Purpose : read info from passport-chip with cardreader
' the e-id software needs to be installed because you need a reference
' to beidlibaxctrl 1.1 type
'---------------------------------------------------------------------------------------
'
Sub TestEID()
'
' TestEID Macro
'
' You need to make a reference to * beidlibaxctrl 1.1 type * library
' it's on your system if you install the e-id software
'
Dim EIDlib1 As New EIDLIBCTRLLib.EIDlib

Dim lhandle As Long

Dim RetStatus As New EIDLIBCTRLLib.RetStatus
Dim MapColPicture As New EIDLIBCTRLLib.MapCollection
Dim MapColID As New EIDLIBCTRLLib.MapCollection
Dim MapColAddress As New EIDLIBCTRLLib.MapCollection
Dim CertifCheck As New EIDLIBCTRLLib.CertifCheck

Dim strName As String
Dim strFirstName1 As String
Dim strBirthPlace As String
Dim strBirthDate As String
Dim strGender As String
Dim strNationality As String
Dim strNationalNumber As String

Dim strStreet As String
Dim strZipcode As String
Dim strMunicipality As String

'this one holds the picture data in byte format
Dim Pasfoto_Temp() As Byte
'this one is the path for saving the picture
Dim mypathfoto As String

mypathfoto = "c:\temp\"

Set RetStatus = EIDlib1.Init("", 0, 0, lhandle)
If lhandle = 0 Then
MsgBox "Please insert your id-card ...", vbOKOnly, "Reading id-card ..."
Set RetStatus = EIDlib1.Exit
Exit Sub
End If

Set RetStatus = EIDlib1.GetID(MapColID, CertifCheck)

strName = MapColID.GetValue("Name")
strFirstName1 = MapColID.GetValue("FirstName1")
strBirthDate = MapColID.GetValue("BirthDate")
strBirthPlace = MapColID.GetValue("BirthPlace")
strGender = MapColID.GetValue("Gender")
strNationality = MapColID.GetValue("Nationality")
strNationalNumber = MapColID.GetValue("NationalNumber")

Set RetStatus = EIDlib1.GetAddress(MapColAddress, CertifCheck)

strStreet = MapColAddress.GetValue("Street")
strZipcode = MapColAddress.GetValue("ZIPCode")
strMunicipality = MapColAddress.GetValue("Municipality")

Set RetStatus = EIDlib1.GetPicture(MapColPicture, CertifCheck)

Pasfoto_Temp = MapColPicture.GetValue("Picture")

'here we pass the array of the picture to the function PictureFromRes
'and save it on the hard drive with the nationalnumber as filename
'I suppose this one is unique for everyone

SavePicture PictureFromRes(Pasfoto_Temp), mypathfoto & strNationalNumber & ".jpg"

Set RetStatus = EIDlib1.Exit

With ActiveWorkbook.ActiveSheet
.Cells(1, 2).Value = strName
.Cells(2, 2).Value = strFirstName1
.Cells(3, 2).Value = strBirthDate
.Cells(4, 2).Value = strBirthPlace
.Cells(5, 2).Value = strGender
.Cells(6, 2).Value = strNationality
.Cells(7, 2).Value = strNationalNumber
.Cells(8, 2).Value = strStreet
.Cells(9, 2).Value = strZipcode
.Cells(10, 2).Value = strMunicipality
.Cells(1, 3).Select
.Pictures.Insert mypathfoto & strNationalNumber & ".jpg"
.Cells(1, 1).Select
End With
End Sub

this is supposebly the code for VBA acces:
Sub TestEID()
'
' TestEID Macro
'
'
Dim EIDlib1 As New EIDLIBCTRLLib.EIDlib

Dim lhandle As Long

Dim RetStatus As New EIDLIBCTRLLib.RetStatus
Dim MapColPicture As New EIDLIBCTRLLib.MapCollection
Dim MapColID As New EIDLIBCTRLLib.MapCollection
Dim MapColAddress As New EIDLIBCTRLLib.MapCollection
Dim CertifCheck As New EIDLIBCTRLLib.CertifCheck

Dim strName As String
Dim strFirstName1 As String
Dim strBirthPlace As String
Dim strBirthDate As String
Dim strGender As String
Dim strNationality As String
Dim strNationalNumber As String

Dim strStreet As String
Dim strZipcode As String
Dim strMunicipality As String

Dim Pasfoto_Temp As Variant

Set RetStatus = EIDlib1.Init("", 0, 0, lhandle)

Set RetStatus = EIDlib1.GetID(MapColID, CertifCheck)

strName = MapColID.GetValue("Name")
strFirstName1 = MapColID.GetValue("FirstName1")
strBirthDate = MapColID.GetValue("BirthDate")
strBirthPlace = MapColID.GetValue("BirthPlace")
strGender = MapColID.GetValue("Gender")
strNationality = MapColID.GetValue("Nationality")
strNationalNumber = MapColID.GetValue("NationalNumber")

Set RetStatus = EIDlib1.GetAddress(MapColAddress, CertifCheck)

strStreet = MapColAddress.GetValue("Street")
strZipcode = MapColAddress.GetValue("ZIPCode")
strMunicipality = MapColAddress.GetValue("Municipality")

Set RetStatus = EIDlib1.GetPicture(MapColPicture, CertifCheck)
Pasfoto_Temp = MapColPicture.GetValue("Picture")

Set RetStatus = EIDlib1.Exit

MsgBox strName & ", " & strFirstName1 & vbCrLf & _
strStreet & vbCrLf & _
strZipcode & " " & strMunicipality & vbCrLf,
vbOKOnly
End Sub
 
'EIDLIBCTRLLib

Public Class Form1

  Private Sub btnClose_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnClose.Click
    'Close the application
    Me.Close()
    Application.Exit()

  End Sub

  Private Sub btnRead_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnRead.Click
    'Open the File dialog and save the file name
    Me.dlgopenFile.Filter = "Eid files (*.eid)|*.eid"
    Me.dlgopenFile.FileName = ""

    If Me.dlgopenFile.ShowDialog() <> Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      Return
    End If

    Me.txtPath.Text = Me.dlgopenFile.FileName

    'Read the File, parse it, then fill the rawData structure and get the field value
    If Not System.IO.File.Exists(Me.txtPath.Text) Then
      MessageBox.Show("File does not exist!", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
      Return
    End If

    Dim FullCOntent As Byte()
    FullCOntent = System.IO.File.ReadAllBytes(Me.txtPath.Text)

    'Parse the file and fill the raw structure
    Dim raw As New EIDLIBCTRLLib.Raw
    ParseFile(FullCOntent, raw)

    Dim lhandle As Long
    Dim retStatus As EIDLIBCTRLLib.RetStatus

    Dim eidlib As New EIDLIBCTRLLib.EIDlib
    retStatus = eidlib.Init("VIRTUAL", 0, 0, lhandle)

    Dim MapColID As New EIDLIBCTRLLib.MapCollection
    Dim MapColAddress As New EIDLIBCTRLLib.MapCollection
    Dim MapColPicture As New EIDLIBCTRLLib.MapCollection
    Dim CertifCheck As New EIDLIBCTRLLib.CertifCheck

    'Set the raw structure into the virtual reader
    retStatus = eidlib.SetRawData(raw)
    If (retStatus.GetGeneral <> 0) Then
      MessageBox.Show("Bad file format.", "Error : " & retStatus.GetGeneral, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
      eidlib.Exit()
      Return
    End If

    'Get the field Value
    retStatus = eidlib.GetID(MapColID, CertifCheck)
    If (retStatus.GetGeneral = 0) Then
      Me.txtName.Text = ConvertCodePage(MapColID.GetValue("Name"))
      Me.txtFirstName.Text = ConvertCodePage(MapColID.GetValue("FirstName1"))
    Else
      MessageBox.Show("Bad file format.", "Error : " & retStatus.GetGeneral, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
      eidlib.Exit()
      Return
    End If

    retStatus = eidlib.GetAddress(MapColAddress, CertifCheck)
    If (retStatus.GetGeneral = 0) Then
      Me.txtStreet.Text = ConvertCodePage(MapColAddress.GetValue("Street"))
      Me.txtZip.Text = ConvertCodePage(MapColAddress.GetValue("ZIPCode"))
      Me.txtCity.Text = ConvertCodePage(MapColAddress.GetValue("Municipality"))
    Else
      MessageBox.Show("Bad file format.", "Error : " & retStatus.GetGeneral, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
      eidlib.Exit()
      Return
    End If

    Dim picture As Byte() = Nothing
    Dim photo As Image

    retStatus = eidlib.GetPicture(MapColPicture, CertifCheck)
    If (retStatus.GetGeneral = 0) Then
      picture = MapColPicture.GetValue("Picture")

      Dim ms As System.IO.MemoryStream
      ms = New System.IO.MemoryStream()
      ms.Write(picture, 0, picture.Length)

      photo = Image.FromStream(ms, True)
      Me.imgPicture.Image = photo
    Else
      MessageBox.Show("Bad file format.", "Error : " & retStatus.GetGeneral, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
      eidlib.Exit()
      Return
    End If

    eidlib.Exit()

  End Sub

  Private Sub ParseFile(ByVal FullCOntent As Byte(), ByRef raw As EIDLIBCTRLLib.Raw)

    Dim FileContent As Byte() = Nothing

    'File ID
    FileContent = GetTagValue(FullCOntent, 1)
    raw.SetIDData(FileContent)

    'File Sig ID
    FileContent = GetTagValue(FullCOntent, 2)
    raw.SetIDSigData(FileContent)

    'File Address
    FileContent = GetTagValue(FullCOntent, 3)
    raw.SetAddrData(FileContent)

    'File Sig Address
    FileContent = GetTagValue(FullCOntent, 4)
    raw.SetAddrSigData(FileContent)

    'File Picture
    FileContent = GetTagValue(FullCOntent, 5)
    raw.SetPictureData(FileContent)

    'File CardData
    FileContent = GetTagValue(FullCOntent, 6)
    raw.SetCardData(FileContent)

    'File TokenInfo
    FileContent = GetTagValue(FullCOntent, 7)
    raw.SetTokenInfoData(FileContent)

    'File RN
    FileContent = GetTagValue(FullCOntent, 8)
    raw.SetRNData(FileContent)

    'File Challenge
    FileContent = GetTagValue(FullCOntent, 9)
    raw.SetChallengeData(FileContent)

    'File Response
    FileContent = GetTagValue(FullCOntent, 10)
    raw.SetResponseData(FileContent)

  End Sub

  Private Function GetTagValue(ByVal FullContent As Byte(), ByVal TagID As Int32) As Byte()

    Dim result As Byte() = Nothing
    Dim bStop As Boolean = False
    Dim bFound As Boolean = False
    Dim count As Int32
    Dim i As Int32
    Dim CurrentTagID As Int32
    Dim CurrentTagLength As Int32
    count = 0

    Do
      If count >= FullContent.Length() Then
        bStop = True
      Else
        CurrentTagID = FullContent(count)
        CurrentTagLength = 0
        Do
          count += 1
          CurrentTagLength = CurrentTagLength * 128 + FullContent(count) Mod 128
        Loop While (FullContent(count) > 128)
      End If

      count += 1

      If TagID = CurrentTagID Then
        If count + CurrentTagLength - 1 < FullContent.Length() Then
          bFound = True
        End If
        bStop = True
      Else
        count += CurrentTagLength
      End If

    Loop Until (bStop)

    If bFound Then
      ReDim result(CurrentTagLength - 1)
      For i = 0 To CurrentTagLength - 1
        result(i) = FullContent(count + i)
      Next
      Return result
    End If

    MessageBox.Show("Bad file format.", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
    Return Nothing
  End Function

  Function ConvertCodePage(ByVal strSrc As String) As String
    Const CP_UTF8 = 65001
    Const CP_WIN = 1252

    Dim bytesSrc As Byte() = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(strSrc)

    'Define the encoding
    Dim encodingSrc As System.Text.Encoding = System.Text.Encoding.GetEncoding(CP_UTF8)
    Dim encodingDest As System.Text.Encoding = System.Text.Encoding.GetEncoding(CP_WIN)

    'Convert the data To destination code page/charset
    Dim bytesDest As Byte() = System.Text.Encoding.Convert(encodingSrc, encodingDest, bytesSrc)

    Dim strDest As String = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(bytesDest)
    Return strDest

  End Function

End Class
 
Private Sub btnReadEid_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnReadEid.Click

    Dim lHandle As Integer

    'BEID_ Kaart Info
    Dim strCardNumber As String
    Dim strChipNumber As String
    Dim strBegValDag, strBegVal, strBegValMaand As Object
    Dim strBegValJaar As String
    Dim strEndValDag, strEndVal, strEndValMaand As Object
    Dim strEndValJaar As String
    Dim strIssuingMunicipality As String
    'BEID Persoons Info
    Dim strName As String
    Dim strFirstName1 As String
    Dim strBirthPlace As String
    Dim strBirthDate As String
    Dim strGender As String
    Dim strNationality As String
    Dim strNationalNumber As String
    'BEID Adres Info
    Dim strStreet As String
    Dim strZIPCode As String
    Dim strMunicipality As String

    Dim RetStatus As EIDLIBCTRLLib.RetStatus
    Dim MapColPicture As New EIDLIBCTRLLib.MapCollection
    Dim MapColID As New EIDLIBCTRLLib.MapCollection
    Dim MapColAddress As New EIDLIBCTRLLib.MapCollection
    Dim CertifCheck As New EIDLIBCTRLLib.CertifCheck

    'voor de img
    Dim bytes() As Byte
    'Dim ms As System.IO.MemoryStream()


    Try
      RetStatus = EIDlib1.Init("", 0, 0, lHandle)
      If (RetStatus.GetGeneral = 0) Then
        RetStatus = EIDlib1.GetID(MapColID, CertifCheck)
        strChipNumber = MapColID.GetValue("ChipNumber").ToString
        strCardNumber = MapColID.GetValue("CardNumber").ToString
        strBegVal = MapColID.GetValue("BeginValidityDate")
        strEndVal = MapColID.GetValue("EndValidityDate")
        strIssuingMunicipality = MapColID.GetValue("IssuingMunicipality").ToString
        strName = MapColID.GetValue("Name").ToString
        strFirstName1 = MapColID.GetValue("FirstName1").ToString
        strBirthDate = MapColID.GetValue("BirthDate").ToString
        strBirthPlace = MapColID.GetValue("BirthPlace").ToString
        strGender = MapColID.GetValue("Gender").ToString
        strNationality = MapColID.GetValue("Nationality").ToString
        strNationalNumber = MapColID.GetValue("NationalNumber").ToString

        'Opsplitsen begindatum

        strBegValDag = VB.Right(strBegVal.ToString, 2)
        strBegValMaand = Mid(strBegVal.ToString, 5, 2)
        strBegValJaar = VB.Left(strBegVal.ToString, 4)
        'Opsplitsen einddatum

        strEndValDag = VB.Right(strEndVal.ToString, 2)
        strEndValMaand = Mid(strEndVal.ToString, 5, 2)
        strEndValJaar = VB.Left(strEndVal.ToString, 4)


      End If

      RetStatus = EIDlib1.GetAddress(MapColAddress, CertifCheck)

      strStreet = MapColAddress.GetValue("Street").ToString

      strZIPCode = MapColAddress.GetValue("ZIPCode").ToString

      strMunicipality = MapColAddress.GetValue("Municipality").ToString

      lblName.Text = strName
      lblFirstName.Text = strFirstName1
      lblBirthplace.Text = strBirthPlace
      lblBirthDate.Text = strBirthDate
      lblGender.Text = strGender
      lblNat.Text = strNationality
      lblNatNr.Text = strNationalNumber

      lblStreet.Text = strStreet
      lblPostCode.Text = strZIPCode
      lblGemeente.Text = strMunicipality
      lblLand.Text = "Belgiƫ"

      lblChipNr.Text = strChipNumber
      lblCardNr.Text = strCardNumber

      lblBegVal.Text = strBegVal.ToString
      lblEndVal.Text = strEndVal.ToString

      lblUitreikGemeente.Text = strIssuingMunicipality

      RetStatus = EIDlib1.GetPicture(MapColPicture, CertifCheck)

      bytes = DirectCast(MapColPicture.GetValue("Picture"), Byte())

      'ms = DirectCast(bytes, System.IO.MemoryStream)
      Dim ms As New System.IO.MemoryStream(bytes)

      PbFoto.Image = System.Drawing.Image.FromStream(ms)
      deelnemer = New EidData(strCardNumber, strChipNumber, strBegValDag, strBegVal, strBegValMaand, strBegValJaar, strEndValDag, strEndVal, strEndValMaand, strEndValJaar, strIssuingMunicipality, strName, strFirstName1, strBirthPlace, strBirthDate, strGender, strNationality, strNationalNumber, strStreet, strZIPCode, strMunicipality, bytes)

      kaartGelezen = 1

    Catch ex As Exception
      MsgBox(ex.ToString)
    End Try


  End Sub